Fritidshus i Sverige

Ordlistan för fritidshus (och andra hus)

Vad menas egentligen med enskilt vatten & avlopp, servitut, samfällighet & trekammarbrunn? Det är många ord att hålla reda på. Med hjälp av våra mäklare och mäklarassistenter har vi samlat de vanligaste orden som det uppstår frågor kring när det gäller främst fritidshus.

Arrende

Arrende är det samma som hyra. Det är inte ovanligt att man exempelvis arrenderar mark och äger fritidshuset som står på marken. Avtalstid, ersättning mm regleras i ett arrendeavtal. När någon som äger en fastighet låter andra nyttja marken mot ersättning. T ex kan man arrendera ett fritidshus på någon annans mark. Då skriver man arrendeavtal på en viss period.

Enskilt vatten, eget vatten, egen brunn

Många småhus, speciellt på landsbygden, har egna brunnar eftersom det inte finns något kommunalt ledningssystem. Vanligast är att brunnarna är borrade eller grävda. Man har själv allt ansvar för både brunnen, ledningarna och vattnet. Den egna brunnen kan påverkas av förändringar i berggrunden, omgivande miljö mm och livsmedelverket rekommenderar att brunnsvattnet analyseras vart tredje år hos ett ackrediterat laboratorium. Med hjälp av analyserna ser du exempelvis om brunnen behöver kompletteras med någon sorts filter.

Självklart kan några grannar gå ihop och ha en gemensam brunn av någon form. I nya villa- och fritidsområden är det inte alls ovanligt att man har en särskild förening (gemensamhetsanläggning) som äger och sköter brunnar och ledningar i området.

Enskilt avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp måste själva ta hand om och ansvara för detta, enligt de tillstånd och regler som kommunen ställer upp. Reglerna kan skilja sig mellan olika områden i kommunen. Vanligen är det inte tillåtet att låta dagvatten (regnvatten mm)  gå ut i det kommunala ledningsnätet för annat avlopp.

Det finns en rad olika tekniska lösningar för avloppsanläggningar. Samtliga kräver någon form av regelbunden tillsyn och skötsel. Det kan vara slamtömning, byte av filter och påfyllning av kemikalier. Anläggningar äldre än 15 år behöver ses över och eventuellt uppgraderas eller bytas ut.

Självklart kan några grannar gå ihop och ha en gemensam avloppsanläggning av någon form. I nya villa- och fritidsområden är det inte alls ovanligt att man har en särskild förening (gemensamhetsanläggning) som äger och sköter avlopp och ledningar i området.

Fastighet

Ofta när vi pratar om en fastighet menar vi den faktiska byggnaden. Av Jordabalken framgår dock, att begreppet är vidare än så och med fastighet menas fast egendom menas jord eller mark, där en byggnad kan ingå. Jord och mark är inte bara jordytan, utan även träd, växter, vattentäckta områden, luftrummet ovan marken, och det som finns under jordytan ingår i begreppet jord. Till fastigheten räknas också tillbehör och bland fastighetstillbehören kan t.ex. en byggnad räknas.

Friskrivning

En friskrivning i samband med överlåtelse av fastighet innebär att köparen inte kan ställa krav på säljaren för fel som omfattas av friskrivningen.  Man kan exempelvis inte göra säljaren ansvarig för sk dolda fel, som annars gäller i tio år efter köpet. Friskrivning används främst när byggnader är i dåligt skick eller där säljaren inte känner till och vill ta ansvar för dess skick exempelvis efter dödsbo.

Förbränningstoalett

Förbränningstoaletten är en modernare form av mulltoalett. I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur.  Det enda som blir kvar är en liten mängd aska. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol.

Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. För att toaskålen inte ska bli smutsig läggs en påse (ungefär som ett kaffefilter) vid varje. Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren som ligger i själva toaletten.

Gemensamhetsanläggning

För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastigheten. Det kan handla om vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det är inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Dessa behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna. (Källa: Lantmäteriet)

Jakträtt

Jakträtt innebär att man har rätt att bedriva jakt på en jaktmark. Vanligen är det fastighetsägaren som har jakträtt, men hen kan upplåta rätten till exempelvis en jaktklubb eller privatpersoner.

Kommunalt vatten och avlopp

I dagligt tal har de flesta av oss kommunalt vatten och avlopp. Det är en sanning med modifikation. En absolut majoritet av småhus och flerbostadshus har anslutit sig till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet. Man har dock alltid själv ansvar för ledningarna i huset och ända fram till anslutningspunkten till det kommunala ledningssystemet (ofta i gatan). Kommunen svarar för kvalitén på vattnet och tar hand om avloppet.

När det gäller dagvatten (regnvatten från exempelvis stuprör) har kommunen särskilda ledningssystem. Bara för att ett småhus är anslutet till kommunens vatten- och/eller avloppsystem är det inte säkert att det är anslutet till kommunens dagvattensystem, eller att det ens finns ett sådant. Är man inte ansluten till dagvattensystemet måste man själv leda bort vattnet.

Ofri grund

När en byggnad står på mark som inte har samma ägare som byggnaden. Oftast gäller detta fritidshus där byggnadens ägare arrenderar marken/tomten.

Samfällighet

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. (Källa: Lantmäteriet)

Servitut

När en fastighet har rätt att använda exempelvis en väg över en annan fastighet. Servitutet är alltid knutet till själva fastigheterna utan gäller oavsett vem som äger dessa. Ett servitut gäller vanligen tills vidare och har alltså inget slutdatum.

Självdrag

Med självdrag menas att bostaden ventileras genom att varm luft stiger uppåt i exempelvis en skorsten. Detta skapar ett undertryck i huset och ny luft sugs in utifrån där det finns dörrspringor eller andra otätheter.

Sommarvatten

Innebär vanligen att ledningsnätet ligger ytligt. För att undvika frysskador stängs därför vattnet av på hösten (t ex i oktober) och sätts på igen när vädret tillåter (vanligen i slutet av april). Sommarvatten är inte ovanligt i äldre fritidsområden, koloniområden mm.

Stenkista

En stenkista är en enkel form av avloppsanläggning. I praktiken är det en grop som fylls med sten som man leder avloppsvatten till, t ex från dränering eller regnvatten. Stenfyllningen kan vara isolerad med fiberduk för att hålla längre. Stenkistan är inte lämplig för gråvatten (bad, disk och tvätt) eftersom det orenade utsläppet får direkt kontakt med grundvattnet.

Torpargrund

En väldigt vanlig husgrund, speciellt på äldre hus. En klassisk torpargrund gjordes för att få upp huset från marken, och består ofta av natursten. När man förr i tiden eldade konstant i vedspisen spred detta sig till grunden (via murstocken och läckage i bjälklaget) som behöll värmen och därmed bidrog till att huset och grunden hölls torrt och fuktfritt. En torpargrund är oftast helt oisolerad, till skillnad från krypgrund, som är en modernare form av torpargrund. Har du en gammal torpargrund i ditt hus skall du vara försiktig med att isolera och byta golv.

Trekammarbrunn

En trekammarbrunn är en slamavskiljare för blandat avloppsvatten (WC-, bad-, disk- och tvättavlopp) som kan användas om anslutning till kommunalt avloppsnät saknas.  Slamavskiljningen är bara en förbehandling som krävs för att efterföljande rening ska fungera.
Från trekammarbrunnen rinner vattnet normalt vidare till en infiltrationsanläggning eller stenkista. Den som har eget avlopp svarar för att anläggningen uppfyller lagens krav, för att man har tillstånd för anläggningen och för att den sköts och underhålls.

Vägförening

En vägförening är en samfällighetsförening. Kostnader för drift och skötsel av den enskilda vägen betalas av föreningens medlemmar i den mån de inte täcks av statliga eller kommunala bidrag.

 

Blev du sugen? Se alla fritidshus vi har till salu just nu

Liknande artiklar