Glöm inte att sätta smarta mål!

Mål är helt avgörande för framgång inom det mesta i livet och framförallt inom försäljning. Så här års arbetar många med att sätta mål och budget inför nästa år. Det är lätt att haspla ur sig en omsättning, antal sålda bostäder eller snittprovision som ska vara målet för 2016. Men att nå dit? Det är oftast bra mycket tuffare. För att skapa de bästa förutsättningarna för att nå målet är det en god idé att använda SMARTA mål. SMARTA mål är en modell för att ta fram effektiva mål

Specifikt
Det ska vara tydligt vad som ska uppnås. Använd aktiva ord som innebär en riktning exempelvis öka, minska, utveckla. Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose.

Mätbart
Redan då man sätter målet ska det beslutas om hur ni mäter att ni lyckats. Mål kan alltid mätas men det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till. Är det i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.?

Accepterat
Den/de  som ska uppfylla målen måste tro på dem, annars blir motivationen låg och möjligheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord. Chefen kan inte stå och säga vad medarbetarna ska uppnå, det målet ska tas fram tillsammans för att vara SMART.

Realistiskt
Målet måste vara nåbart, realistiskt. Samtidigt kan man lägga ribban olika högt. I målsammanhang använder man ofta trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål.

Tidsbundet
Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet. Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt, en för kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här tenderar det att bli bäst om de som skall uppfylla målet får vara med och sätta tidpunkten. Smarta mål behöver en tydlig deadline.

Med det här verktyget har du mycket större chans att uppnå dina mål för 2016. Testa om just ditt mål är S-M-A-R-T!

Liknande artiklar